ПРИКМЕТНИК

1.Запишіть прикметники в 3 колонки: 1) якісні; 2) відносні; 3) присвійні.

Розкішна сукня, Ігорів шарф, іскристе сонце, заяча шапка, дорогий костюм, вовче лігво, естонський танець, журавлині крила, новий план, активний учасник, Маріїн зошит, меблевий завод, Ейнштейнова теорія, літній день, неньчин голос, яблучний сік, Іннин брат.

КЛЮЧ. Підкресліть перші букви прикметників кожної колонки. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених літер прочитаєте продовження приказки: «… мила».

2.Утворіть від іменників присвійні прикметники. З двома з них (на вибір) складіть речення.

Батько, Сергій, брат, лікар, Софія, Ольга, Оля, мати, дочка, Іван, Микола, ластівка, лисичка, лис, Параска, Віталій, Настя, Влад, вовк, ведмідь, невістка, муха.

ПІДКАЗКА:опрацюйте § 45 підручника.

3.Запишіть, розкриваючи дужки.

(Не)простий; (не)вгамовний; (не)тихий, а голосний; (не)легкий; річка (не)широка; (не)сміливий; зовсім (не)великий твір; (не)забутній; (не)солоний, а прісний; аж ніяк (не)веселий настрій; (не)мічний; робота (не)легка.

ПІДКАЗКА: опрацюйте § 47 підручника.

4.Випишіть прикметники, що мають ступені порівняння. Утворіть просту й складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння.

Босий, весняний, преніжний, синій, глухий, волинський, веселий, книжний, малиновий, модний, тонесенький, хворий, кисло-солодкий, сліпий, дорогий, синюватий, претихий, народний, темно-синій, каштановий, німий, старезний.

ПІДКАЗКА: опрацюйте § 42 підручника.

5.Відредагуйте речення.

Колібрі – найменша за всіх пташка у світі. Найбільш цікавішим був номер повітряних гімнастів. Вона справедливіше своєї сестри. Більш точнішою була відповідь Тетяни. Сама велика тварина на Землі – синій кит.

6.Спишіть слова, розкриваючи дужки.

Три/поверховий, жовто/гарячий, татаро/монгольський, народно/поетичний,навчально/ виховний, блакитно/синій, народно/визвольний, 40/денний, чорно/бровий, глухо/німий, кисло/солодкий, загально/освітній, східно/слов’янський, зло /ворожий, двадцяти/метровий, історико/культурний, сніжно/білий, північно/західний, червоно/зелено/синій, біло/сніжний, червоно/гарячий, милий/премилий, військово/морський, віце/президентський.

ПІДКАЗКА: опрацюйте §49 підручника.

7.Запишіть слова, запам’ятовуючи наголоси.

БагаторазОвий, безпринцИпний,близькИй, болотИстий,бурштинОвий,веснЯнИй, визвОльний, вирАзний, зрУчний, корИсний, ненАвисний, новИй, одноразОвий, оптОвий, порядкОвий, рИнковий, сільськогосподАрський, стовідсОтковий,текстовИй, тИгровий, украЇнський, урочИстий, фаховИй, чарівнИй, черговИй, шовкОвий, ярмаркОвий.

8. ГРА «Так – Ні»
Якщо твердження правильне, пишемо «Так», якщо неправильне – «Ні».

1. Прикметник – це службова частина мови?

2. Прикметник відповідає на питання який? чий?

3. Прикметник виражає ознаку предмета або його належність комусь?

4. Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками?

5. Початкова форма прикметника – називний відмінок однини жіночого роду?

6. У реченні прикметник є означенням, рідше присудком?

7. Слова теплішає, радісно –прикметники?

8. Прикметник найчастіше використовується художньому стилі?

9. Прикметники мають здатність переходити з однієї групи в іншу?

10. Ступені порівняння мають якісні й відносні прикметники.

11. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-?

12. Прикметники, утворені від рівноправних слів, пишуться окремо?

ДАЛІ БУДЕ…

Будьте здорові й не забувайте мити руки!

З любов'ю ваша Наталія Анатоліївна.

***********************************************************************************************

Двадцять четверте березня

Контрольна робота № 6

Прикметник

Прочитайте текст і виконайте завдання 1─ 4.

[1]На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благанні простягав руки чи то до неба, чи то до людей. [2]Звикши до праці, до гурту, він німотно карався без них, і тихі сльози скапували з його крил. [3]Та ось поволеньки, не вірячи собі, заскрипіли крила, задзвеніло зерно і зашелестів несміливий теплуватий струмочок борошна, на якому тримається хліборобська доля. [4]А над степом стояла така тиша, що було чути, як знизу дихає найважчий колос, а згори випадають холодні роси.

Завдання 1─ 4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1.У першому реченні прикметників

А п’ять

Б чотири

В три

Г два (0,5 б.).

2. Не можна утворити ступені порівняння від прикметника

А синій

Б теплуватий

В важкий

Г холодний (0,5 б.).

3. Прикметник найвищого ступеня порівняння вжито в реченні

А 1

Б 2

В 3

Г 4 (0,5 б.).

4. Прикметник м’якої групи

А синіх

Б несміливий

В холодні

Г хліборобська (0,5 б.).

Завдання 5─ 12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ

5. Лише якісні прикметники вжито в рядку

А вишневий, цегляний, холодний

Б повільний, хлібний, темний

В довгий, осінній, міцний

Г старанний, білий, багатий (1 б.).

6. Лише відносні прикметники вжито в рядку

А барвистий, сестрин, гарячий

Б заячий, попелястий, батьківський

В глибокий, здібний, Маріїн

Г вечірній, волинський, книжний (1 б.).

7. Присвійний прикметник вжито в словосполученні

А заяча лапа

Б вовчий погляд

В заяча шапка

Г вовчий апетит (1 б.).

8. Суфікс -ев- пишеться на місці пропуску в слові

А персик…вий

Б груш...вий

В калин...вий

Г слив…вий (1 б.).

9. Правильно утворено ступінь порівняння прикметників

А найдорогіший

Б найбільш кращий

В якнайдовший

Г самий відомий (1 б.).

10. Подвоєння -нн- треба писати в обох словах рядка

А здорове (н/нн) ий, качи (н/нн) ий

Б свяще(н/нн) ий, пташи (н/нн) ий

В страше(н/нн) ий, півде(н/нн) ий

Г жада(н/нн) ий, нежда(н/нн) ий (1 б.).

11. НЕ треба писати окремо із наступним словом у реченні

А Краще досконало виконати не/велику частину роботи, ніж погано у десять разів більше.

Б Де справи самі за себе говорять, слова не/потрібні.

В У тобі, мово, не/осяжна душа народу.

Г Не/обережне слово щодо іншої народності є образливим. (1 б.).

12. Через дефіс потрібно писати прикметники

А чорно/ жовтий, сільсько/господарський, східно/ слов’янський

Б давньо/руський, історико/ культурний, народно/ поетичний

В військово/ морський, народно/ визвольний, жовто/ блакитний

Г червоно/гарячий, 4/поверховий, сильний/пресильний (1 б.).

13. Установіть відповідність (1 б.)

Група прикметників Приклад
1 якісний прикметник А лисячий погляд
2 відносний прикметник Б лисячий хвіст
3 присвійний прикметник В лисяча шуба

14. Установіть відповідність (1 б.)

ПрикметникВідмінок
1 У моєму телефоні немає ігор.А називний
2 Я пишаюся братовими досягненнями. Б родовий
3 Бабуся приготувала смачне пюре. В знахідний
4 Під вікном росте ніжнокора берізка. Г орудний
Д місцевий

Домашнє завдання. 1. Опрацюйте § 52 підручника, с. 164 – 167. 2. Виконайте вправу 437, с. 167. МЕНІ ВІДПРАВЛЯТИ НЕ ТРЕБА!!!

Наступний урок у середу, 25 березня. БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Кiлькiсть переглядiв: 238